PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Palosuunnittelu kokemuksella ja asiantuntemuksella

PILin ominta aluetta on paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu, asiantuntijapalvelut ja koulutus, mutta tarjoamme myös muita paloturvallisuussuunnitteluun kuuluvia erityissuunnitelmia kuten turva- ja opastusvalaistuksen ja erilaisten valvontajärjestelmien suunnittelu. Tämän lisäksi saat meiltä palokonsultointiapua tarpeesi mukaan, tukea teknisissä ongelmissa ja koko projektin toteutuksen.

 

OTA YHTEYTTÄ PALOSUUNNITTELUSTA

 

Miksi PIL?

PIL on pieni suuri paloilmoitinliike, jonka vahvuuksia ovat joustavuus, ketteryys ja pitkä kokemus. Kuuntelemme asiakasta ja etsimme aina kokonaistilanteen kannalta parasta ratkaisua. Emme myöskään ole laitesidonnaisia vaan teemme yhteistyötä alan johtavien laitetoimittajien kanssa. Käytämme nykyaikaisia työkaluja ja ohjelmistoja, koulutamme asentajiamme jatkuvasti ja olemme ajan tasalla laeista, säädöksistä ja määräyksistä. Siinä joitain vahvuuksiamme.

Hyvin tehty suunnittelu on projektin tärkeimpiä vaiheita ja vaikuttaa suuresti lopputulokseen, toteutuksen kustannuksiin ja tietenkin kiinteistön elinkaaren kustannuksiin. Hyvällä suunnittelulla saadaan myös rakentamisen aikaiset lisäkustannukset minimoitua.

Projektit voivat olla pieniä tai suuria, uudiskohteita tai saneerauksia missä päin Suomea tahansa. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisuus, julkishallinto, taloyhtiöt, isännöitsijätoimistot, hoitolaitokset ja sairaalat. Teemme myös paljon yhteistyötä sähköurakoitsijoiden kanssa. Esimerkkejä toteutetuista kohteista löydät Asiakaskohteet-sivuilta.

Paloilmoitinjärjestelmä on olennainen osa paloturvallisuussuunnitelmaa

Paloturvallisuussuunnitelma toimii usein oman suunnittelumme lähtökohtana. Jokainen tapaus on erilainen.

Sekä paloilmoitinjärjestelmän suunnittelussa että erilaisten valvontajärjestelmien suunnittelussa huomioidaan aina tilojen käyttötarkoitus, mikä vaikuttaa oikean ilmaisimen tai muun laitteiston valintaan ja niiden sijoitteluun.

Palosuunnittelu etenee hieman eri tavoin projektista, asiakkaan tarpeista, tavoitteista ja aikatauluista riippuen. Projekti alkaa kuitenkin aina selvitystyöllä.

Kaavio automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toiminnasta. paloilmoitinliike.fi

Tilannekartoitus tehdään aina ensimmäiseksi saadun yhteydenoton jälkeen, jotta asiakkaan tarpeet ja toiveet selviävät. Yksinkertaisimmillaan kartoitus tehdään keskustelemalla asiakkaan ja/tai pääsuunnittelijan kanssa ja tutustumalla saatuihin dokumentteihin, mutta monissa tapauksissa se ei riitä vaan järkevintä on tutustua kohteeseen paikan päällä. Kartoituskäynnistä laaditusta tarkastus­raportista selviää, voidaanko esimerkiksi vanhoja laitteistoja tai kaapelointeja hyödyntää tai onko tilassa erityisiä haasteita paloilmoitinjärjestelmän asentamisen kannalta.

Kustannusarvio voidaan laskea keskustelujen, tilannekartoituksen ja saatujen dokumenttien pohjalta. Tarjouksessa esitellään myös mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut, mikäli sellaisia on. Suunnittelun ja toteutuksen kustannukset vaihtelevat suuresti ratkaisusta ja laajuudesta riippuen. Suunnitteluun tarvittava aika on sen lisäksi riippuvainen mahdollisista viranomaishyväksynnöistä.

KYSY LISÄÄ PALOSUUNNITTELUSTA

Suunnitelma voi sisältää muun muassa:

 • Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja tarvittavat elinkaarikirjat. Uudistetun ST-ohjeistuksen mukainen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon on kirjattu kaikki paloilmoittimeen liittyvät perustiedot. Näiden tietojen oletetaan pysyvän muuttumattomina koko paloilmoitinjärjestelmän eliniän ajan.
 • Vanhan paloilmoitinjärjestelmän päivityksen suunnittelu. Joskus järjestelmä uusitaan kokonaan, joskus osia vanhasta järjestelmästä voidaan vielä hyödyntää.
 • Paikantamiskaaviot, joista ilmenee ilmaisinten sijoittelu ja kaapelointi.
Palosuunnittelu | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy
 • Sähkösuunnittelijan laatimien sijoituskuvien tarkastus. Paloilmoitinliikkeen hyväksyntä on usein kirjattu sähkösuunnitelmien työselitykseen. Paloilmaisimien sijoitukseen vaikuttaa moni asia kuten ilmanvaihto, jäähdytys, tilan käyttötarkoitus, ilmaisimen toiminta. Siksi on tärkeää, että suunnitelmat käydään läpi ennen kaapeloinnin aloittamista.
 • Työmaa-aikaisen palosuojauksen suunnittelu. Työmailla käytettyjä ns. palopasseja asennetaan sekä saneeraus- että uudisrakennuskohteisiin.
 • Muihin järjestelmiin integroitujen järjestelmien toteutuksen suunnittelu. Näitä voivat olla esimerkiksi valvonta- ja evakuointijärjestelmät, sprinkleri tai muut sammutusjärjestelmät, palo-ovet tai taloautomaatio.
 • Savunpoistojärjestelmän avausmekanismien suunnittelu. Automatiikka sisältää mm. ohjauskeskuksen ja palokunnan työtä helpottavan etäpainikkeen.
 • Turva- ja opastevalojen suunnittelu ja integrointi paloilmoitinkeskukseen. Kahden järjestelmän integrointi yhteen on käyttäjäystävällisempi ja tuo kustannussäästöjä sekä suunnittelu-, asennus- että ylläpitovaiheessa.
 • Vaihtoehtoiset ratkaisumallit ja niiden vertailu, esimerkiksi eri ilmaisintyyppien käyttö tai langattoman ja kaapeloidun järjestelmän edut.
 • Tarvittaessa konsultointi ja osallistuminen kokouksiin suunnittelun edetessä.

Viranomaisyhteydet on myös hoidettava

PIL voi hoitaa tai ohjeistaa suunnittelu- ja toteutus­vaiheessa esimerkiksi näissä asioissa

 • paloilmoitin­järjestelmän elinkaarikirjan (aiemmin toteutuspöytäkirja) toimittaminen pelastusviranomaisille
 • tarvittaessa palotarkastajalla hyväksyttäminen
 • hätäkeskusliittymäsopimukset
 • hälytyksensiirtosopimukset teleoperaattorin kanssa

Toteutamme projektit kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmien lisäksi toimitamme laitteet, kaapeloimme, kytkemme keskukset ja teemme käyttöönotot testauksineen ja tarkastuksineen. Huolehdimme myös hälytyksensiirroista. Työhön sisältyy kunnossapito-ohjelma, jonka mukaisesti laitteisto jatkossa huolletaan. Tällä varmistetaan laitteiston toiminta sen koko elinkaaren ajan.

Järjestelmien integrointi

Erillisiä turvallisuusjärjestelmiä ovat esimerkiksi kameravalvontakulunvalvontamurtoilmaisu, palonilmaisu sekä turva- ja opastevalot. Eri järjestelmiä voidaan yhdistää toisiinsa monin tavoin. Kun kameravalvonta liitetään kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmiin, saadaan ominaisuuksia, jotka helpottavat valvontaa ja käyttöä. Esimerkiksi tapahtumia voidaan todentaa tallenteista jälkikäteen. Kameravalvonta voidaan myös määritellä hälyttämään ja tallentamaan tiettyjä tapahtumia, kuten liikettä ja lämpötilan muutosta. Paloilmoitin­järjestelmään tai murtoilmaisuun liitettynä kamera­valvonta voi esimerkiksi avata kuvayhteyden palo- tai murtopaikalle.

Yleisäänentoistoon yhdistettynä hälytyksiä voidaan täydentää hälyttimien ja opastavien kuulutuksien vuorottelulla. Samalla kohteeseen saadaan erinomainen evakuointiopastus.

Palosuunnittelu ja järjestelmien integrointi | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy

Paloilmoittimeen integroidaan myös sammutusjärjestelmiä kuten sprinkleri, vesisumu tai kaasu­sammutus, jotka tyypillisesti liitetään paloilmoittimeen omana tietonaan. Tällöin paloilmoittimen näytöstä selviää heti esimerkiksi mikä sprinkleri on hälyttänyt. Integroinnin avulla paloilmoitin­järjestelmällä voidaan ohjata sekä sammutuslaitteita että kokonaisia sammutusjärjestelmiä. Paloilmoitin vaatii esimerkiksi tiedon useammalta savuilmaisimelta ennen kuin sammutuslaitteelle annetaan lupa sammuttaa.

Myös palon leviämistä rajoittavia palo-ovia voidaan ohjata paloilmoittimella. Kun paloilmoitin­järjestelmä on liitetty kulunvalvontaan, se antaa palotilanteessa kulunvalvotuille, sähköisillä lukoilla varustetuille oville avauskäskyn, jolloin kiinteistöstä poistuminen onnistuu ilman avaimia. Jos myös turvavalaistus on integroitu osaksi samaa järjestelmää, se ohjaa henkilöt turvallisinta reittiä ulos.

Palveluista ja niiden toteutuksista löydät tarkempaa tietoa näiden linkkien takaa

PYYDÄ TARJOUS PALOSUUNNITTELUSTA